Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Länsi-Pohjan neuroyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kemi ja pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi. Yhdistyksen toimialueena on Länsipohjan sairaanhoitopiiri. Yhdistys kuuluu jäsenenä Neuroliitto ry:een.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta (Harnes) sairastavien

 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen,
 2. sairaudesta tiedottaminen,
 3. sairastuneiden sekä heidän ongelmistaan kiinnostuneiden yhdyssiteenä toimiminen,
 4. sairastuneiden sekä heidän omaistensa henkinen tukeminen.
 5. yhteistyö muiden MS- yhdistyksien sekä eri neurologisten yhdistyksien kanssa, ja
 6. edunvalvonta, jäsenten yhteiskunnallisten oikeuksien valvominen sekä
 7. edistää kuntoliikuntaa erilaisilla soveltavan liikunnan keinoilla, sekä järjestää muuta aktivoivaa ja virkistävää toimintaa arjessa jaksamisen ja selviämisen tueksi
3 § Tarkoituksen toteuttamistavat

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. järjestää sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja jäsentensä tarpeiden mukaan, voittoa tavoittelematta.
 2. ohjaa, tukee ja seuraa kerhotoimintaa,
 3. järjestää kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, juhlia ja retkiä,
 4. tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja ja
 5. välittää tietoja MS-sairaudesta ja muista neurologisista sairauksista sekä
 6. järjestää jäsenille soveltavan liikunnan tilaisuuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi suorittaa rahankeräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja; hankkia ja omistaa irtainta tai kiinteää omaisuutta, perustaa rahastoja, järjestää arpajaisia, sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

4 § Yhdistyksen jäsenet ja jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas-, omais- ja kannatusjäsenet. Yhdistyksen potilasjäseniksi voivat päästä MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta (Harnes) sairastavat. Omaisjäseniksi voivat päästä potilasjäsenen perheeseen kuuluvat henkilöt. Kannatusjäseniksi voivat päästä muut yksityiset henkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Jäseneksi hyväksytty merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon. Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseniksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita jäseniä sekä nimittää kunniapuheenjohtajan.

5 § Jäsenmaksu, yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jokainen varsinainen jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksuna sen määrän, jonka yhdistyksen syyskokous määrää erikseen kullekin ryhmälle.
Yhdistyksen syyskokous voi päättää myös ainaisjäsenyyteen oikeuttavasta jäsenmaksusta, jonka jäsen suorittaa vain kerran, liittymisvuotenaan.
Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka tahallisesti rikkoo tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen sääntöjä, tai jättää jäsenmaksun maksamatta kahden (2) vuoden ajalta.

6 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallitus voi tarvittaessa siirtää asioiden valmistelun valitulle työvaliokunnalle. Yhdistyksen toiminnan helpottamiseksi
ja tehostamiseksi sen jäsenet voivat tarvittaessa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja tai kerhoja, joiden toiminnan alueen ja tavoitteet yhdistyksen hallitus hyväksyy.

7 § Yhdistyksen kokous

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarpeen vaatiessa, jos yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 vrk:n kuluessa siitä, kun sitä koskeva vaatimus on esitetty hallitukselle. Kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Käsiteltävät asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa. Muissa asioissa päätökseksi tulee se esitys, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätettävät asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 4. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
 5. Esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettävät asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 4. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 5. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 6. Määrätään jäsenmaksujen suuruudet
 7. Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle kalenterivuodelle
 8. Hyväksytään talousarvio tulevalle kalenterivuodelle
 9. Joka kolmas vuosi valitaan edustajat liittokokoukseen
 10. Joka kolmas vuosi valitaan ehdokkaat liittovaltuustoon
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat
8 § Kokouskutsut

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sanomalehdessä tai jäsenkirjeellä.

9 § Aloitteet

Asia, jonka jäsen haluaa esittää yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

10 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat vähintään 2 ja enintään kahdeksan varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenistä. vähintään kolmen tulee olla potilasjäseniä ja mikäli mahdollista yhden neurologian erikoislääkäri.
Varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, aluksi arvalla ratkaisten. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita joko hallituksen jäsenistä tai hallituksen ulkopuolelta.

11 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai jos 2/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelin- tai etäkokouksena, kaikkien hallituksen jäsenten siihen suostuessa. Etäkokouksella tarkoitetaan videokokousta sekä internetin mahdollistamaa sähköistä kokousta. Kokouskutsu lähetetään henkilökohtaisella kirjeellä tai sähköpostilla tai tekstiviestillä. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

1. johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten ukaisesti,
2. edustaa yhdistystä,
3. valita yhdistyksen sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut toimihenkilöt,
4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille tulevat asiat,
5. ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset,
6. pitää jäsenluetteloa,
7. vastata yhdistyksen taloudenhoidosta,
8. esittää vuosikokoukselle kalenterivuosittain toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio,
9. kerhotoiminnan tukeminen ja seuranta
10. toteuttaa toimintasuunnitelmaa
11. suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.

13 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätösasiakirjat tulee toimittaa tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen kevätkokousta ja tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi, yhdessä sihteerin kanssa.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Kysymys sääntöjen muuttamisesta voidaan ottaa esille yhdistyksen kokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä. Yhdistyksen omaisuus on yhdistyksen purkautuessa luovutettava purkautumispäätöksessä tarkemmin mainittavalla tavalla käytettäväksi MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta  sairastavien hoitoon.

16 § Sääntöjen soveltaminen

Yhdistyksestä on muutoin voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty.

17 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.